C

n=1+0.068104197/(99.892276-pow(x,-2))

Python

n=1+0.068104197/(99.892276-x**-2)

Fortran

n=1+0.068104197/(99.892276-x**-2)

MATLAB

n=1+0.068104197./(99.892276-x.^-2)

LaTeX

n-1=\frac{0.068104197}{99.892276-λ^{-2}}