C

n=1+0.032953/(90.392-pow(x,-2))

Python

n=1+0.032953/(90.392-x**-2)

Fortran

n=1+0.032953/(90.392-x**-2)

MATLAB

n=1+0.032953./(90.392-x.^-2)

LaTeX

n-1=\frac{0.032953}{90.392-λ^{-2}}